TOP

Algemene voorwaarden voor deelname

Voor deelname aan de door ella Verlag (ella Verlag, Elke Latuperisa e.K., Emil-Hoffmann-Str. 55-59, 50996 Keulen) georganiseerde verlotingen gelden de volgende voorwaarden:

1. Doel

(1) Deze algemene voorwaarden en privacybeleid regelen de deelname aan loterijen van de organisator ella Verlag door de deelnemers, en de wijze waarop de informatie van de deelnemersgegevens kunnen worden verzameld en gebruikt.

(2) Elke deelnemer gaat bij deelname akkoord met deze algemene voorwaarden en alle andere bijzondere deelnamevoorwaarden of regels met betrekking tot de verloting.

2. Deelnamegerechtigd

(1) U kunt deelnemen aan een verloting van ella Verlag als u minimaal 18 jaar bent en woonachtig bent in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland of de Benelux-landen.

(2) Elke deelnemer gaat door deelname akkoord met het feit, dat zijn of haar voor de loterij benodigde persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres en, indien nodig, leeftijd, geslacht, voornaam, adres en land) worden opgeslagen op elektronische datadragers en voor verlotingsdoeleinden in overeenstemming met de wettelijke privacyregels kunnen worden gebruikt door ella Verlag. De deelnemer garandeert door deelname, dat alle informatie die hij heeft gegeven juist is.

3. Uitsluiting van deelname

(1) Medewerkers van ella Verlag en aanverwante bedrijven en sponsoren zijn uitgesloten van deelname. Indien zij toch deelnemen, zal er geen prijs worden uitgekeerd.

(2) Deelnemers die verboden hulpmiddelen gebruiken of door manipulatie of beïnvloeding op andere manieren proberen voordelen te verkrijgen, zijn eveneens uitgesloten van deelname. In deze gevallen kunnen prijzen ook naderhand worden afgewezen en kan teruggave worden gevorderd.

4. Uitvoering, afwikkeling

(1) De beschreven prijs zal worden verloot. De prijzen worden direct gepubliceerd op de website www.duitsland-magazine.nl.

(2) Binnen een maand na afloop van de vastgestelde loterijduur, wordt door loting uit alle deelnemers een winnaar getrokken.

(3) De deelnemers worden per e-mail over hun prijs geïnformeerd. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat, in het geval hij een prijs wint, zijn voornaam, achternaam en woonplaats worden gepubliceerd (bijvoorbeeld op de website www.duitsland-magazine.nl van ella Verlag).

(3.1) Als de prijs digitaal verstuurd kan worden (bijv. e-vouchers), zal de uitslag en de overdracht tijdig via de aanbieder plaatsvinden.

(3.2) Als een digitale levering van de prijs niet mogelijk is, krijgt u per e-mail een melding dat u heeft gewonnen en wordt u daarnaast verzocht om binnen twee weken verdere contactgegevens (bijv. adres) door te geven. De winnende coupons worden, tenzij anders is vermeld, door de organisator of door een derde partij in opdracht van de organisator, per transport, per koerier of per post op het opgegeven adres van de winnaar bezorgd. Levering geschiedt doorgaans binnen acht weken nadat de winnaar zijn adres heeft doorgegeven. Deze periode is echter niet bindend en kan te allen tijde worden verlengd. Levering binnen de Europese Unie is gratis. Eventuele bijkomende vervoers- en verzendkosten en invoerrechten zijn voor kosten van de winnaar.

(3.3) Als de deelnemers een verkeerd e-mailadres hebben doorgegeven of niet binnen de vereiste periode (3.2) op de kennisgeving reageren, vervalt hun aanspraak op de prijs. Er wordt geen andere winnaar aangewezen uit de deelnemers.

(4) De deelnemer gaat ermee akkoord dat de gegevens die nodig zijn voor de prijsuitreiking, aan de deelnemende bedrijven (bijv. post of vracht, enz.) worden verstrekt.

(5) Het is niet mogelijk om de prijs in contanten te laten uitbetalen, of te ruilen met of over te dragen aan anderen.

5. Gegevensbescherming

(1) De organisator verzamelt en gebruikt de gegevens van de deelnemer alleen voor zover wettelijk is toegestaan en voor zover de deelnemers akkoord zijn gegaan. De organisator gebruikt de door de deelnemer verstrekte gegevens volgens de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecomwet.

(2) Gegevens van de deelnemers worden door de organisator alleen gebruikt voor ontwerp, implementatie en organisatie van de loterij.

(3) De deelnemer verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat de door hem verstrekte persoonlijke gegevens voor de duur van de loterij en daarna door de organisator of een geautoriseerde derde mogen worden bewaard voor de organisatie van de loterij.

(4) Op schriftelijk verzoek kunnen de deelnemers op elk gewenst moment informatie inwinnen bij de organisator over welke persoonlijke gegevens zijn bewaard en kunnen zij tevens de gegevens laten corrigeren, verwijderen, of de toestemming voor het gebruik van de gegevens intrekken (via e-mail aan dsb@ella-verlag.de). 

6. Voortijdige beëindiging

Ella Verlag behoudt zich het recht voor om een verloting op elk gewenst moment te annuleren of de spelregels voor de toekomst te veranderen. Dit geldt vooral bij overmacht en indien de verloting om andere organisatorische, technische of juridische redenen niet kan worden uitgevoerd of voortgezet.

7. Slotbepalingen

(1) Alleen de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

(2) De bevoegde rechtbank is, indien de contractant een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, de vestigingsplaats van de organisator (Keulen).

(3) Indien een van deze voorwaarden ongeldig is of wordt blijft de geldigheid van de resterende deelname- en uitvoeringsvoorwaarden onaangetast..

(4) De deelname- en uitvoeringsvoorwaarden mogen door de organisator te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving of opgave van redenen gewijzigd worden. Als de wijziging plaatsvindt tijdens een lopende loterij, zullen de deelnemers specifiek op deze wijziging worden gewezen.

(5) Aanvullingen en verklaringen met betrekking tot de voorwaarden van de wedstrijdafhandeling zijn slechts geldig als deze op schrift zijn gesteld.